جمعه 10 دی 1395 ساعت 23:49

یاسپر سیله سن، دروازه بان بارسا، به دلیل مصدومیت از ناحیه ماهیچه پشت ساق پا، برای دو هفته از میادین دور خواهد بود.

dhsPv sdgi skT nvUhci fhk fhvshT fi ngdg lwnUldj hc khpdi lhidIi Paj shr PhT fvhd nU itji hc ldhndk nUv oUhin fUn. lwnUldj nU itji hd nvUhci fhk fhvsh dhsPv sdgi skT nvUhci fhk fhvshT fi ngdg lwnUldj hc khpdi lhidIi Paj shr PhT fvhd nU itji hc ldhndk nUv oUhin fUn.

تصویر خبر
مصدومیت-دو-هفته-ای-دروازه-بان-بارسا