شنبه 11 دی 1395 ساعت 07:49

کو عزیزی که "منم" لقلقه فَکش بود؟!/ مدعی بود که ما هاله تابان داریم/ آن همه ثروت ما سوخت و جایش حالا/ "بابکی" مفلس و بی پول به زندان داریم...

;U ucdcd ;i "lkl" grgri tA;a fUn?!/ lnud fUn ;i lh ihgi jhfhk nhvdl/ Hk ili evUj lh sUoj U Ohda phgh/ "fhf;d" ltgs U fd PUg fi cknhk nhvdl... a;v onh fhf; ckOhkd cdhn nhvdl! ;U ucdcd ;i "lkl" grgri tA;a fUn?!/ lnud fUn ;i lh ihgi jhfhk nhvdl/ Hk ili evUj lh sUoj U Ohda phgh/ "fhf;d" ltgs U fd PUg fi cknhk nhvdl...

تصویر خبر
شکر-خدا-بابک-زنجانی-زیاد-داریم-
برچسب های مرتبط: