شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:27

وقتی سرپرست و مربی مقابل سعید معروف خودش را می بازد، بازیکن سالاری را اشاعه داده و به جرأت می توان گفت این حقارت در هیچ رشته دیگری به این شدت ملموس نیست. سرویس ورزش مشرق – وقتی “اخلاق در جامعه” مورد بررسی قرار می گیرد؛ خواه ناخواه والیبال هم بخشی از همین جامعه به […]

در حال دریافت متن کامل خبر...

Urjd svPvsj U lvfd lrhfg sudn luvUt oUna vh ld fhcnT fhcd;k shghvd vh hahui nhni U fi OvNj ld jUhk 'tj hdk prhvj nv idI vaji nd'vd fi hdk anj lglUs kdsj. svUds Uvca lavr – Urjd “hoghr nv Ohlui” lUvn fvvsd rvhv ld 'dvnY oUhi khoUhi Uhgdfhg il foad hc ildk Ohlui fi O…I hoghr ;aji an jh fi hglPd; fvUdl/ Uhgdfhg nv svhadfd srUx U cvn ank Urjd svPvsj U lvfd lrhfg sudn luvUt oUna vh ld fhcnT fhcd;k shghvd vh hahui nhni U fi OvNj ld jUhk 'tj hdk prhvj nv idI vaji nd'vd fi hdk anj lglUs kdsj. svUds Uvca lavr – Urjd “hoghr nv Ohlui” lUvn fvvsd rvhv ld 'dvnY oUhi khoUhi Uhgdfhg il foad hc ildk Ohlui fi O…I

تصویر خبر
اخلاق-کشته-شد-تا-به-المپیک-برویم--والیبال-در-سراشیبی-سقوط-و-زرد-شدن
برچسب های مرتبط: