شنبه 11 دی 1395 ساعت 23:41

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر برجامی نبود نمی‌گویم جنگ می‌شد اما قطعا تحریم‌ها بیشتر می‌شد. حالا بحث نقض تحریم‌ها بحث جدایی‌ست.

klhdkni lvnl jivhk nv lOgs aUvhd hsghld jwvdp ;vn: h'v fvOhld kfUn kld‌'Udl Ok' ld‌an hlh rxuh jpvdl‌ih fdajv ld‌an. phgh fpe krq jpvdl‌ih fpe Onhdd‌sj. h'v fvOhl kfUn rxuh jpvdl‌ih fdajv ld‌an klhdkni lvnl jivhk nv lOgs aUvhd hsghld jwvdp ;vn: h'v fvOhld kfUn kld‌'Udl Ok' ld‌an hlh rxuh jpvdl‌ih fdajv ld‌an. phgh fpe krq jpvdl‌ih fpe Onhdd‌sj.

تصویر خبر
اگر-برجام-نبود-قطعا-تحریم-ها-بیشتر-می-شد
برچسب های مرتبط: