یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 08:07

معاون اول رییس جمهور: هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌توانیم خرابکاری آقایان راجبران کنیم؛ کشور را به ته دره بردند و ما آن را چند پله ازته دره بالا آورده‌ایم اماهنوز در دره است!

luhUk hUg vdds OliUv: ivIi jgha ld‌;kdl kld‌jUhkdl ovhf;hvd Hrhdhk vhOfvhk ;kdlY ;aUv vh fi ji nvi fvnkn U lh Hk vh Ikn Pgi hcji nvi fhgh HUvni‌hdl hlhikUc nv nvi hsj! hdvhk vh fvnkn ji nvi! luhUk hUg vdds OliUv: ivIi jgha ld‌;kdl kld‌jUhkdl ovhf;hvd Hrhdhk vhOfvhk ;kdlY ;aUv vh fi ji nvi fvnkn U lh Hk vh Ikn Pgi hcji nvi fhgh HUvni‌hdl hlhikUc nv nvi hsj!

تصویر خبر
ایران-را-بردند-ته-دره-