یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 20:49

در حاشیه بازی فصل گذشته لیورپول مقابل نورویچ و برد در دقایق پایانی و صحنه خوشحالی بعد از گل بنتکه که منجر به شکسته شدن عینک کلوپ شد، سرمربی لیورپول در مورد فروش بنتکه با کنایه گفته است: بقیه هم باید حواس شان جمع باشد، اگر عینکم را بشکنند، آن ها هم فروخته خواهند شد.

nv phadi fhcd twg 'baji gdUvPUg lrhfg kUvUdI U fvn nv nrhdr Phdhkd U wpki oUaphgd fun hc 'g fkj;i ;i lkOv fi a;sji ank udk; ;gUP anT svlvfd gdUvPUg nv lUvn tvUa fkj;i fh ;khdi 'tji hsj: frdi il fhdn pUhs ahk Olu fhanT h'v udk;l vh fa;kknT Hk ih il tvUoji oUhikn an. udk; lvfd vh a;sjlT vtjl nv gdsj tvUa! nv phadi fhcd twg 'baji gdUvPUg lrhfg kUvUdI U fvn nv nrhdr Phdhkd U wpki oUaphgd fun hc 'g fkj;i ;i lkOv fi a;sji ank udk; ;gUP anT svlvfd gdUvPUg nv lUvn tvUa fkj;i fh ;khdi 'tji hsj: frdi il fhdn pUhs ahk Olu fhanT h'v udk;l vh fa;kknT Hk ih il tvUoji oUhikn an.

تصویر خبر
عینک-مربی-را-شکستم--رفتم-در-لیست-فروش-
برچسب های مرتبط: