یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:38

دامغان - فرماندار دامغان با اشاره به مشارکت خوب خیران در ساخت و تجهیز مدارس این شهرستان گفت: خیران دامغانی تاکنون ۲۵ میلیارد ریال در ساخت و تجهیز مدارس مشارکت داشتند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nhlyhk - tvlhknhv nhlyhk fh hahvi fi lahv;j oUf odvhk nv shoj U jOidc lnhvs hdk aivsjhk 'tj: odvhk nhlyhkd jh;kUk ۲۵ ldgdhvn vdhg nv shoj U jOidc lnhvs lahv;j nhajkn. odvhk ۲۵ ldgdhvn vdhg nv shoj U jOidc lnhvs nhlyhk lahv;j ;vnkn nhlyhk - tvlhknhv nhlyhk fh hahvi fi lahv;j oUf odvhk nv shoj U jOidc lnhvs hdk aivsjhk 'tj: odvhk nhlyhkd jh;kUk ۲۵ ldgdhvn vdhg nv shoj U jOidc lnhvs lahv;j nhajkn.

تصویر خبر
خیران-۲۵-میلیارد-ریال-در-ساخت-و-تجهیز-مدارس-دامغان-مشارکت-کردند