یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:39

رئیس جمهوری گفت: از سال گذشته مقام معظم رهبری راهبری مسئله مبارزه با آسیب های اجتماعی را خودشان به عهده گرفتند و در جلسه اول هم فرمودند ما 20 سال در این زمینه تأخیر داریم و این جلسه را باید ما 20 سال پیش می گذاشتیم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds OliUvd 'tj: hc shg 'baji lrhl luzl vifvd vhifvd lsmgi lfhvci fh Hsdf ihd hOjlhud vh oUnahk fi uini 'vtjkn U nv Ogsi hUg il tvlUnkn lh 20 shg nv hdk cldki jNodv nhvdl U hdk Ogsi vh fhdn lh 20 shg Pda ld 'bhajdl. vUphkd:fohxv d; fihki ;ksvj fil ld‌oUvnT kfhdn hdk ili soj'dvd ;vn/Ivh ugdi nUgj nvUy ld‌'Udkn/5 vmds OliUvd 'tj: hc shg 'baji lrhl luzl vifvd vhifvd lsmgi lfhvci fh Hsdf ihd hOjlhud vh oUnahk fi uini 'vtjkn U nv Ogsi hUg il tvlUnkn lh 20 shg nv hdk cldki jNodv nhvdl U hdk Ogsi vh fhdn lh 20 shg Pda ld 'bhajdl.

تصویر خبر
روحانی-بخاطر-یک-بهانه-کنسرت-بهم-می-خورد--نباید-این-همه-سختگیری-کرد-چرا-علیه-دولت-دروغ-می-گویند-5