یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 23:56

هیاتی دولتی که نخست وزیر سوریه ریاست آن را برعهده دارد به منظور کسب اطلاع از نیازهای خدماتی و اقتصادی وارد «حلب» شد.

idhjd nUgjd ;i kosj Ucdv sUvdi vdhsj Hk vh fvuini nhvn fi lkzUv ;sf hxghu hc kdhcihd onlhjd U hrjwhnd Uhvn KpgfL an. idhjd fi vdhsj kosj Ucdv sUvdi Uhvn KpgfL an idhjd nUgjd ;i kosj Ucdv sUvdi vdhsj Hk vh fvuini nhvn fi lkzUv ;sf hxghu hc kdhcihd onlhjd U hrjwhnd Uhvn KpgfL an.

تصویر خبر
هیاتی-به-ریاست-نخست-وزیر-سوریه-وارد--حلب--شد
برچسب های مرتبط: