دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 09:50

به طراح جهت بسته بندی مسلط به نرم افزارهای Ai و Ps با سابقه کار مفید جهت شرکت بازرگانی در ... نوشته استخدام طراح جهت بسته بندی مسلط به Ai و Ps اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi xvhp Oij fsji fknd lsgx fi kvl htchvihd Ai U Ps fh shfri ;hv ltdn Oij av;j fhcv'hkd nv ... kUaji hsjonhl xvhp Oij fsji fknd lsgx fi Ai U Ps hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl xvhp Oij fsji fknd lsgx fi Ai U Ps fi xvhp Oij fsji fknd lsgx fi kvl htchvihd Ai U Ps fh shfri ;hv ltdn Oij av;j fhcv'hkd nv ... kUaji hsjonhl xvhp Oij fsji fknd lsgx fi Ai U Ps hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-طراح-جهت-بسته-بندی-مسلط-به-Ai-و-Ps