دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 10:17

به چند نیروی نظافت چی جهت کار در منزل در قم نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام نیروی نظافت چی جهت کار در منزل در قم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi Ikn kdvUd kzhtj Id Oij ;hv nv lkcg nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl kdvUd kzhtj Id Oij ;hv nv lkcg nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvUd kzhtj Id Oij ;hv nv lkcg nv rl fi Ikn kdvUd kzhtj Id Oij ;hv nv lkcg nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl kdvUd kzhtj Id Oij ;hv nv lkcg nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیروی-نظافت-چی-جهت-کار-در-منزل-در-قم