دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:28

سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود جزئیات جلسه چهارشنبه هفته جاری شورای نگهبان را تشریح کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sok'Ud aUvhd k'ifhk nv wtpi aowd oUn Ocmdhj Ogsi Iihvakfi itji Ohvd aUvhd k'ifhk vh javdp ;vn. javdp nsjUv ;hv Ogsi aUvhd k'ifhk hc sUd sok'U sok'Ud aUvhd k'ifhk nv wtpi aowd oUn Ocmdhj Ogsi Iihvakfi itji Ohvd aUvhd k'ifhk vh javdp ;vn.

تصویر خبر
تشریح-دستور-کار-جلسه-شورای-نگهبان-از-سوی-سخنگو