دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:32

سرمایه‌گذاری‌های خارجی در عربستان سعودی در سه ماه چهارم سال 2016 شاهد افزایش بود.

svlhdi‌'bhvd‌ihd ohvOd nv uvfsjhk suUnd nv si lhi Iihvl shg 2016 ahin htchda fUn. htchda svlhdi‌'bhvd‌ihd ohvOd nv uvfsjhk svlhdi‌'bhvd‌ihd ohvOd nv uvfsjhk suUnd nv si lhi Iihvl shg 2016 ahin htchda fUn.

تصویر خبر
افزایش-سرمایه-گذاری-های-خارجی-در-عربستان
برچسب های مرتبط: