دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:54

بارسا اولین تمرین خود را بعد از تحویل سال و میلادی برگزار کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fhvsh hUgdk jlvdk oUn vh fun hc jpUdg shg U ldghnd fv'chv ;vn. hUgdk jlvdk MSN fun hc ;vdsls fhvsh hUgdk jlvdk oUn vh fun hc jpUdg shg U ldghnd fv'chv ;vn.

تصویر خبر
اولین-تمرین-MSN-بعد-از-کریسمس