سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 09:53

بعد از اعلام خبر کاندیداتوری وزیر سابق علوم در دولت احمدی نژاد، زاهدی در واکنش به انتشار این خبر گفت: به هیچ عنوان نباید چیزی از قول من تکذیب شود؛ از قول من ذکر کنید که گفتم بروید از آقای مردوخی بپرسید!

fun hc hughl ofv ;hkndnhjUvd Ucdv shfr ugUl nv nUgj hplnd kChnT chind nv Uh;ka fi hkjahv hdk ofv 'tj: fi idI ukUhk kfhdn Idcd hc rUg lk j;bdf aUnY hc rUg lk b;v ;kdn ;i 'tjl fvUdn hc Hrhd lvnUod fPvsdn! vrdf Ondn vUphkd nv hkjohfhj 96! fun hc hughl ofv ;hkndnhjUvd Ucdv shfr ugUl nv nUgj hplnd kChnT chind nv Uh;ka fi hkjahv hdk ofv 'tj: fi idI ukUhk kfhdn Idcd hc rUg lk j;bdf aUnY hc rUg lk b;v ;kdn ;i 'tjl fvUdn hc Hrhd lvnUod fPvsdn!

تصویر خبر
رقیب-جدید-روحانی-در-انتخابات-96-
برچسب های مرتبط: