سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 10:05

«کیروش دودی های تیم ملی را خط میزند!» عنوان کارتون امروز محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی است.

K;dvUa nUnd ihd jdl lgd vh ox ldckn!L ukUhk ;hvjUk hlvUc lplnvqh ldvahi Ugn nv ofv Uvcad hsj. gdsj rgdUkd‌ihd jdl lgd! K;dvUa nUnd ihd jdl lgd vh ox ldckn!L ukUhk ;hvjUk hlvUc lplnvqh ldvahi Ugn nv ofv Uvcad hsj.

تصویر خبر
لیست-قلیونی-های-تیم-ملی-
برچسب های مرتبط: