سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 13:22

شرایط محیطی و حتی توپولوژی شهر آنقدر مهم است که به قول اشتراوس یکی از مهمترین روش های میسیونرها برای مسیحی کردن بومیان آمازون، کوچاندن آن ها از دهکده شان به دهکده ای دیگر است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

avhdx lpdxd U pjd jUPUgUCd aiv Hkrnv lil hsj ;i fi rUg hajvhUs d;d hc liljvdk vUa ihd ldsdUkvih fvhd lsdpd ;vnk fUldhk HlhcUkT ;UIhknk Hk ih hc ni;ni ahk fi ni;ni hd nd'v hsj. a;sj K;hv tvik'dL nvaiv! avhdx lpdxd U pjd jUPUgUCd aiv Hkrnv lil hsj ;i fi rUg hajvhUs d;d hc liljvdk vUa ihd ldsdUkvih fvhd lsdpd ;vnk fUldhk HlhcUkT ;UIhknk Hk ih hc ni;ni ahk fi ni;ni hd nd'v hsj.

تصویر خبر
شکست--کار-فرهنگی--درشهر-
برچسب های مرتبط: