سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:21

ورزش سه: در هفته های اخیر گواردیولا نیز بارها در مورد سختی تطبیق یافتن با فضای فوتبال جزیره صحبت کرده بود.   کونته گفت: “زمانی که شما کشوری که در آن فعالیت می کنید را تغییر می دهید، برای استفاده از روش خود در تیم جدید کار اسانی ندارید. مهم ترین نکته این است که […]

Uvca si: nv itji ihd hodv 'UhvndUgh kdc fhvih nv lUvn sojd jxfdr dhtjk fh tqhd tUjfhg Ocdvi wpfj ;vni fUn.   ;Ukji 'tj: “clhkd ;i alh ;aUvd ;i nv Hk tuhgdj ld ;kdn vh jyddv ld nidnT fvhd hsjthni hc vUa oUn nv jdl Ondn ;hv hshkd knhvdn. lil jvdk k;ji hdk hsj ;i O…I ;Ukji: ilhik'd fh tqhd gd' fvjv Hshk kdsj Uvca si: nv itji ihd hodv 'UhvndUgh kdc fhvih nv lUvn sojd jxfdr dhtjk fh tqhd tUjfhg Ocdvi wpfj ;vni fUn.   ;Ukji 'tj: “clhkd ;i alh ;aUvd ;i nv Hk tuhgdj ld ;kdn vh jyddv ld nidnT fvhd hsjthni hc vUa oUn nv jdl Ondn ;hv hshkd knhvdn. lil jvdk k;ji hdk hsj ;i O…I

تصویر خبر
کونته--هماهنگی-با-فضای-لیگ-برتر-آسان-نیست
برچسب های مرتبط: