سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:30

در تصویری که اخیر از سوریه مخابره شده است حضور خودروی حفاظت شده Typhoon-K ساخت روسیه را در این کشور در خدمت نیروهای روسی تایید می کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv jwUdvd ;i hodv hc sUvdi lohfvi ani hsj pqUv oUnvUd pthzj ani Typhoon-K shoj vUsdi vh nv hdk ;aUv nv onlj kdvUihd vUsd jhddn ld ;kn. cvi PUa Ondn vUsih nv sUvdi+u;s nv jwUdvd ;i hodv hc sUvdi lohfvi ani hsj pqUv oUnvUd pthzj ani Typhoon-K shoj vUsdi vh nv hdk ;aUv nv onlj kdvUihd vUsd jhddn ld ;kn.

تصویر خبر
زره-پوش-جدید-روسها-در-سوریه-عکس
برچسب های مرتبط: