سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:30

هاشمی در خاطرات سال 68 خود به سفر به روسیه و مذاکره با گورباچف اشاره می‌کند. وی ضمن شرح مذاکرات خصوصی و دوستانه با رهبر اتحاد شوروی، خاطره‌ای از یک اشتباه دیپلماتیک ذکر و از آن با عنوان «ناشی‌گری» دیپلمات‌ها یاد می‌کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ihald nv ohxvhj shg 68 oUn fi stv fi vUsdi U lbh;vi fh 'UvfhIt hahvi ld‌;kn. Ud qlk avp lbh;vhj owUwd U nUsjhki fh vifv hjphn aUvUdT ohxvi‌hd hc d; hajfhi ndPglhjd; b;v U hc Hk fh ukUhk Kkhad‌'vdL ndPglhj‌ih dhn ld‌;kn. khad‌'vd ndPglhj‌ihd Uchvj ohvOi hc cfhk ihald vtskOhkd ihald nv ohxvhj shg 68 oUn fi stv fi vUsdi U lbh;vi fh 'UvfhIt hahvi ld‌;kn. Ud qlk avp lbh;vhj owUwd U nUsjhki fh vifv hjphn aUvUdT ohxvi‌hd hc d; hajfhi ndPglhjd; b;v U hc Hk fh ukUhk Kkhad‌'vdL ndPglhj‌ih dhn ld‌;kn.

تصویر خبر
ناشی-گری-دیپلمات-های-وزارت-خارجه-از-زبان-هاشمی-رفسنجانی