چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 08:59

در دولت "محمود" چه ساکت بودید!/ گویا که هنوز هم از او خشنودید/ از دید شما دلار او مفتی بود/ یا هر رقمی را که تو خود گفتی بود...

nv nUgj "lplUn" Ii sh;j fUndn!/ 'Udh ;i ikUc il hc hU oakUndn/ hc ndn alh nghv hU ltjd fUn/ dh iv vrld vh ;i jU oUn 'tjd fUn... 'g lk! nv nUgj lplUn ;Oh fUnd?! nv nUgj "lplUn" Ii sh;j fUndn!/ 'Udh ;i ikUc il hc hU oakUndn/ hc ndn alh nghv hU ltjd fUn/ dh iv vrld vh ;i jU oUn 'tjd fUn...

تصویر خبر
گل-من--در-دولت-محمود-کجا-بودی--
برچسب های مرتبط: