چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 23:28

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر امروز چهارشنبه از نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر بازدید کرد.

hsphr Oihk'dvd luhUk hUg vmds OliUv uwv hlvUc Iihvakfi hc klhda'hi jUhklkndihd vUsjhmdhk U uahdv fhcndn ;vn. fhcndn Oihk'dvd hc klhda'hi jUhklkndihd vUsjhmdhk hsphr Oihk'dvd luhUk hUg vmds OliUv uwv hlvUc Iihvakfi hc klhda'hi jUhklkndihd vUsjhmdhk U uahdv fhcndn ;vn.

تصویر خبر
بازدید-جهانگیری-از-نمایشگاه-توانمندیهای-روستائیان
برچسب های مرتبط: