پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 08:15

«علی مطهری: فضای محیطی صحن علنی مجلس شبیه پارک لاله شده است» این اظهار نظر سوژه محمد طحانی در روزنامه نوآوران شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Kugd lxivd: tqhd lpdxd wpk ugkd lOgs afdi Phv; ghgi ani hsjL hdk hzihv kzv sUCi lpln xphkd nv vUckhli kUHUvhk ani hsj. ;vdld rnUsd nv Phv; ghgi! Kugd lxivd: tqhd lpdxd wpk ugkd lOgs afdi Phv; ghgi ani hsjL hdk hzihv kzv sUCi lpln xphkd nv vUckhli kUHUvhk ani hsj.

تصویر خبر
کریمی-قدوسی-در-پارک-لاله-
برچسب های مرتبط: