پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 12:18

به چند نفر نیروی خانم جهت کار در تولیدی جوراب در زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام نیروی خانم جهت کار در تولیدی جوراب در زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi Ikn ktv kdvUd ohkl Oij ;hv nv jUgdnd OUvhf nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl kdvUd ohkl Oij ;hv nv jUgdnd OUvhf nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvUd ohkl Oij ;hv nv jUgdnd OUvhf nv ckOhk fi Ikn ktv kdvUd ohkl Oij ;hv nv jUgdnd OUvhf nv ckOhk kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl kdvUd ohkl Oij ;hv nv jUgdnd OUvhf nv ckOhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیروی-خانم-جهت-کار-در-تولیدی-جوراب-در-زنجان