پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:10

اگر می خواهید بدانید خودرو خود را در هنگام لیز خوردن چگونه کنترل کنید خواندن ، این مطلب را از دست ندهید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

h'v ld oUhidn fnhkdn oUnvU oUn vh nv ik'hl gdc oUvnk I'Uki ;kjvg ;kdn oUhknk T hdk lxgf vh hc nsj knidn. I'Uki oUnvU oUn vh ik'hl gdcoUvnk ;kjvg ;kdl? h'v ld oUhidn fnhkdn oUnvU oUn vh nv ik'hl gdc oUvnk I'Uki ;kjvg ;kdn oUhknk T hdk lxgf vh hc nsj knidn.

تصویر خبر
چگونه-خودرو-خود-را-هنگام-لیزخوردن-کنترل-کنیم-
برچسب های مرتبط: