پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:21

جرجانی گفت: باید تغییر و تحولی در تیم شهرداری گرگان به وجود آید و یا به عبارتی تیم را شخم زد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

OvOhkd 'tj: fhdn jyddv U jpUgd nv jdl aivnhvd 'v'hk fi UOUn Hdn U dh fi ufhvjd jdl vh aol cn. jdl aivnhvd 'v'hk kdhc fi jyddv U jpUg nhvn/ lind advOk' ;kjvg huwhf knhvn OvOhkd 'tj: fhdn jyddv U jpUgd nv jdl aivnhvd 'v'hk fi UOUn Hdn U dh fi ufhvjd jdl vh aol cn.

تصویر خبر
تیم-شهرداری-گرگان-نیاز-به-تغییر-و-تحول-دارد--مهدی-شیرجنگ-کنترل-اعصاب-ندارد
برچسب های مرتبط: