پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:24

مادرید - ایرنا - روزنامه 'اسلام امروز' چاپ اسپانیا در گزارشی از افزایش چشمگیر جمعیت مسلمانان در کشور کمونیستی کوبا خبر داد .

در حال دریافت متن کامل خبر...

lhnvdn - hdvkh - vUckhli 'hsghl hlvUc' IhP hsPhkdh nv 'chvad hc htchda Ial'dv Oludj lsglhkhk nv ;aUv ;lUkdsjd ;Ufh ofv nhn . vUckhli 'hsghl hlvUc':Oludj lsglhkhk nv ;Ufh htchda dhtji hsj lhnvdn - hdvkh - vUckhli 'hsghl hlvUc' IhP hsPhkdh nv 'chvad hc htchda Ial'dv Oludj lsglhkhk nv ;aUv ;lUkdsjd ;Ufh ofv nhn .

تصویر خبر
روزنامه--اسلام-امروز--جمعیت-مسلمانان-در-کوبا-افزایش-یافته-است
برچسب های مرتبط: