پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:32

دومین هفته از دور برگشت دیدارهای لیگ برتر واترپلو با برگزاری سه دیدار به پایان رسید.

nUldk itji hc nUv fv'aj ndnhvihd gd' fvjv UhjvPgU fh fv'chvd si ndnhv fi Phdhk vsdn. Phdhk itji nUl nUv fv'aj vrhfj‌ihd gd' fvjv UhjvPgU nUldk itji hc nUv fv'aj ndnhvihd gd' fvjv UhjvPgU fh fv'chvd si ndnhv fi Phdhk vsdn.

تصویر خبر
پایان-هفته-دوم-دور-برگشت-رقابت-های-لیگ-برتر-واترپلو