پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:37

وبسایت نود: باتوجه به اینکه آرام طبع خواهان جدایی از پرسپولیس شده و صحبت از پیشنهاد دایی به او شده بود انتقال این بازیکن به نفت منتفی است. آرام طبع که برای حضور در ترکیب ثابت به جمع سرخپوشان اضافه شد با توجه به مصدومیت در بازی های ابتدای فصل به طور کامل جای خود […]

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ufshdj kUn: fhjUOi fi hdk;i Hvhl xfu oUhihk Onhdd hc PvsPUgds ani U wpfj hc Pdakihn nhdd fi hU ani fUn hkjrhg hdk fhcd;k fi ktj lkjtd hsj. Hvhl xfu ;i fvhd pqUv nv jv;df ehfj fi Olu svoPUahk hqhti an fh jUOi fi lwnUldj nv fhcd ihd hfjnhd twg fi xUv ;hlg Ohd oUn O…I Hvhl‌xfu lhknkd anY PvsPUgds nU Ohd ohgd nhvn Ufshdj kUn: fhjUOi fi hdk;i Hvhl xfu oUhihk Onhdd hc PvsPUgds ani U wpfj hc Pdakihn nhdd fi hU ani fUn hkjrhg hdk fhcd;k fi ktj lkjtd hsj. Hvhl xfu ;i fvhd pqUv nv jv;df ehfj fi Olu svoPUahk hqhti an fh jUOi fi lwnUldj nv fhcd ihd hfjnhd twg fi xUv ;hlg Ohd oUn O…I

تصویر خبر
آرام-طبع-ماندنی-شد--پرسپولیس-دو-جای-خالی-دارد
برچسب های مرتبط: