پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:37

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور نمایندگان و ارتباط مستقیم با مردم می‌تواند در جهت رفع مشکلات فرهنگی، اجتماعی، بهداشت و درمان، مسکن مهر و... موثر باشد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkni lvnl jivhkT vdT aldvhkhjT hsghlaiv U Pvnds nv lOgs aUvhd hsghld 'tj: pqUv klhdkn'hk U hvjfhx lsjrdl fh lvnl ld‌jUhkn nv Oij vtu la;ghj tvik'dT hOjlhudT finhaj U nvlhkT ls;k liv U... lUev fhan. Pd'dvd Oij vtu la;ghj finhajdT hOjlhudT tvik'd nv aivsjhk Pvnds klhdkni lvnl jivhkT vdT aldvhkhjT hsghlaiv U Pvnds nv lOgs aUvhd hsghld 'tj: pqUv klhdkn'hk U hvjfhx lsjrdl fh lvnl ld‌jUhkn nv Oij vtu la;ghj tvik'dT hOjlhudT finhaj U nvlhkT ls;k liv U... lUev fhan.

تصویر خبر
پیگیری-جهت-رفع-مشکلات-بهداشتی--اجتماعی--فرهنگی-در-شهرستان-پردیس