پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:40

جیرفت - ایرنا - نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی از رمزگشایی کتیبه های حوزه هلیل رود توسط کارشناسان خارجی خبر داد و گفت: اگر این اتفاق مهم روی دهد، تمدن جیرفت پیشرفته تر از تمدن بین النهرین و قدیمی ترین تمدن در سطح جهان معرفی می شود.

Odvtj - hdvkh - klhdkni lvnl Odvtj U ukfvHfhn nv lOgs aUvhd hsghld hc vlc'ahdd ;jdfi ihd pUci igdg vUn jUsx ;hvakhshk ohvOd ofv nhn U 'tj: h'v hdk hjthr lil vUd ninT jlnk Odvtj Pdavtji jv hc jlnk fdk hgkivdk U rndld jvdk jlnk nv sxp Oihk luvtd ld aUn. ;jdfi ihd Odvtj vlc'ahdd ld aUn Odvtj - hdvkh - klhdkni lvnl Odvtj U ukfvHfhn nv lOgs aUvhd hsghld hc vlc'ahdd ;jdfi ihd pUci igdg vUn jUsx ;hvakhshk ohvOd ofv nhn U 'tj: h'v hdk hjthr lil vUd ninT jlnk Odvtj Pdavtji jv hc jlnk fdk hgkivdk U rndld jvdk jlnk nv sxp Oihk luvtd ld aUn.

تصویر خبر
کتیبه-های-جیرفت-رمزگشایی-می-شود
برچسب های مرتبط: