پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:40

هر چند فقط ۳۷ سال زیست اما از خودگذشتگی و مردم‌دار بودنش، تختی را برای همیشه جاودانه کرد. از خودگذشتگی نه در شعار بلکه در باور و عمل!

در حال دریافت متن کامل خبر...

iv Ikn trx ۳۷ shg cdsj hlh hc oUn'baj'd U lvnl‌nhv fUnkaT jojd vh fvhd ildai OhUnhki ;vn. hc oUn'baj'd ki nv auhv fg;i nv fhUv U ulg! yvdfi‌hd fi khl jojd! iv Ikn trx ۳۷ shg cdsj hlh hc oUn'baj'd U lvnl‌nhv fUnkaT jojd vh fvhd ildai OhUnhki ;vn. hc oUn'baj'd ki nv auhv fg;i nv fhUv U ulg!

تصویر خبر
غریبه-ای-به-نام-تختی-