پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:48

واحدمرکزی خبر نوشت: جیمز کلاپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفت: همچنین از نظر ما، تهدیدات سایبری چالشی برای اعتماد عمومی به دستگاه های اطلاعاتی و نهادهای خدماتی است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Uhpnlv;cd ofv kUaj: Odlc ;ghPvT lndv hxghuhj lgd Hlvd;h 'tj: ilIkdk hc kzv lhT jindnhj shdfvd Ihgad fvhd hujlhn ulUld fi nsj'hi ihd hxghuhjd U kihnihd onlhjd hsj. ;ghPv: hdvhk U ;vi alhgd nv phg jrUdj jUhk shdfvd oUn isjkn Uhpnlv;cd ofv kUaj: Odlc ;ghPvT lndv hxghuhj lgd Hlvd;h 'tj: ilIkdk hc kzv lhT jindnhj shdfvd Ihgad fvhd hujlhn ulUld fi nsj'hi ihd hxghuhjd U kihnihd onlhjd hsj.

تصویر خبر
کلاپر--ایران-و-کره-شمالی-در-حال-تقویت-توان-سایبری-خود-هستند
برچسب های مرتبط: