پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:52

هر چند فقط ۳۷ سال زیست اما از خودگذشتگی و مردم‌دار بودنش، تختی را برای همیشه جاودانه کرد. از خودگذشتگی نه در شعار بلکه در باور و عمل! به گزارش مشرق، در روزگاری که خبری از تکنولوژی امروزی و دنیای پر رمز و راز مجازی و دلخوشی ورزشکاران و هنرمندانش به افزایش فالوورها و لایک‌های‌شان […]

iv Ikn trx ۳۷ shg cdsj hlh hc oUn'baj'd U lvnl‌nhv fUnkaT jojd vh fvhd ildai OhUnhki ;vn. hc oUn'baj'd ki nv auhv fg;i nv fhUv U ulg! fi 'chva lavrT nv vUc'hvd ;i ofvd hc j;kUgUCd hlvUcd U nkdhd Pv vlc U vhc lOhcd U ngoUad Uvca;hvhk U ikvlknhka fi htchda thgUUvih U ghd;‌ihd‌ahk O…I yvdfi‌hd fi khl jojd! iv Ikn trx ۳۷ shg cdsj hlh hc oUn'baj'd U lvnl‌nhv fUnkaT jojd vh fvhd ildai OhUnhki ;vn. hc oUn'baj'd ki nv auhv fg;i nv fhUv U ulg! fi 'chva lavrT nv vUc'hvd ;i ofvd hc j;kUgUCd hlvUcd U nkdhd Pv vlc U vhc lOhcd U ngoUad Uvca;hvhk U ikvlknhka fi htchda thgUUvih U ghd;‌ihd‌ahk O…I

تصویر خبر
غریبه-ای-به-نام-تختی-