پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:52

ورزش سه: رحیم زهیوی در گفت و گویی پس از امضای قرارداد با باشگاه الشحانیه، اینگونه گفت: برای پیشرفت آمده ام نه برای پول خوشحال هستم که مورد توجه تیم الشحانیه قرار گرفتم و با توجه به شناختی که آقای استیماچ از من داشت این انتقال انجام شد. من برای پیشرفت به قطر آمده ام […]

در حال دریافت متن کامل خبر...

Uvca si: vpdl cidUd nv 'tj U 'Udd Ps hc hlqhd rvhvnhn fh fha'hi hgaphkdiT hdk'Uki 'tj: fvhd Pdavtj Hlni hl ki fvhd PUg oUaphg isjl ;i lUvn jUOi jdl hgaphkdi rvhv 'vtjl U fh jUOi fi akhojd ;i Hrhd hsjdlhI hc lk nhaj hdk hkjrhg hkOhl an. lk fvhd Pdavtj fi rxv Hlni hl O…I cidUd: fvhd Pdavtj fi hgaphkdi Hlnl ki PUg Uvca si: vpdl cidUd nv 'tj U 'Udd Ps hc hlqhd rvhvnhn fh fha'hi hgaphkdiT hdk'Uki 'tj: fvhd Pdavtj Hlni hl ki fvhd PUg oUaphg isjl ;i lUvn jUOi jdl hgaphkdi rvhv 'vtjl U fh jUOi fi akhojd ;i Hrhd hsjdlhI hc lk nhaj hdk hkjrhg hkOhl an. lk fvhd Pdavtj fi rxv Hlni hl O…I

تصویر خبر
زهیوی--برای-پیشرفت-به-الشحانیه-آمدم-نه-پول
برچسب های مرتبط: