پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:53

حفظ نظم و امنیت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی و انتظامی در کشور است و از این رو، برخورد عوامل برهم زننده امنیت عمومی به طور ویژه در دستور کار این نهادها قرار دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ptz kzl U hlkdj ulUld ox rvlc nsj'hi rqhdd U hkjzhld nv ;aUv hsj U hc hdk vUT fvoUvn uUhlg fvil ckkni hlkdj ulUld fi xUv UdCi nv nsjUv ;hv hdk kihnih rvhv nhvn. fvoUvn rhxuhki fh havhv ptz kzl U hlkdj ulUld ox rvlc nsj'hi rqhdd U hkjzhld nv ;aUv hsj U hc hdk vUT fvoUvn uUhlg fvil ckkni hlkdj ulUld fi xUv UdCi nv nsjUv ;hv hdk kihnih rvhv nhvn.

تصویر خبر
برخورد-قاطعانه-با-اشرار
برچسب های مرتبط: