جمعه 17 دی 1395 ساعت 15:19

وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی: خدا رو شکر اوباما رفت؛ در دوره او حقیقتا از صلح دور شدیم!

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv tvik' U Uvca vCdl widUkdsjd: onh vU a;v hUfhlh vtjY nv nUvi hU prdrjh hc wgp nUv andl! d; ;ghl hc lhnv uvUs! Ucdv tvik' U Uvca vCdl widUkdsjd: onh vU a;v hUfhlh vtjY nv nUvi hU prdrjh hc wgp nUv andl!

تصویر خبر
یک-کلام-از-مادر-عروس-