جمعه 17 دی 1395 ساعت 23:49

بهروز افخمی، شبانگاه جمعه 17 دی با اشاره به موضوع برنامه «هفت» که درباره سینمای وحشت بود، تاکید کرد کودکان از تماشای این برنامه منع شوند.

fivUc htoldT afhk'hi Olui 17 nd fh hahvi fi lUqUu fvkhli KitjL ;i nvfhvi sdklhd Upaj fUnT jh;dn ;vn ;Un;hk hc jlhahd hdk fvkhli lku aUkn. ndnk fvkhli KitjL Ivh fvhd ;Un;hk llkUu an? fivUc htoldT afhk'hi Olui 17 nd fh hahvi fi lUqUu fvkhli KitjL ;i nvfhvi sdklhd Upaj fUnT jh;dn ;vn ;Un;hk hc jlhahd hdk fvkhli lku aUkn.

تصویر خبر
دیدن-برنامه--هفت--چرا-برای-کودکان-ممنوع-شد-
برچسب های مرتبط: