جمعه 17 دی 1395 ساعت 23:53

بازدید رئیس جمهور فیلیپین از یک ناوجنگی روسیه به نام «آدمیرال تریبیوتس» در بندر مانیل، نشانه دیگری از گرم شدن روابط دو جانبه مانیل- مسکو در بحبوبه تشدید تنشها میان مقامات فیلیپین و آمریکاست.

fhcndn vmds OliUv tdgdPdk hc d; khUOk'd vUsdi fi khl KHnldvhg jvdfdUjsL nv fknv lhkdgT kahki nd'vd hc 'vl ank vUhfx nU Ohkfi lhkdg- ls;U nv fpfUfi jandn jkaih ldhk lrhlhj tdgdPdk U Hlvd;hsj. vmds OliUv tdgdPdk oUhihk hjphn fh vUsdi an fhcndn vmds OliUv tdgdPdk hc d; khUOk'd vUsdi fi khl KHnldvhg jvdfdUjsL nv fknv lhkdgT kahki nd'vd hc 'vl ank vUhfx nU Ohkfi lhkdg- ls;U nv fpfUfi jandn jkaih ldhk lrhlhj tdgdPdk U Hlvd;hsj.

تصویر خبر
رئیس-جمهور-فیلیپین-خواهان-اتحاد-با-روسیه-شد
برچسب های مرتبط: