شنبه 18 دی 1395 ساعت 07:58

فرقی نمی کند آبی و سرخ و زرد/ هر رنگ و هر نشان، اخراج میکنم/ از "رحمتی" بپرس، من قاتی پاتی ام/ تا آخر الزمان اخراج میکنم...

در حال دریافت متن کامل خبر...

tvrd kld ;kn Hfd U svo U cvn/ iv vk' U iv kahkT hovhO ld;kl/ hc "vpljd" fPvsT lk rhjd Phjd hl/ jh Hov hgclhk hovhO ld;kl... Paj Pvni hovhOd‌ih hc cfhk ;hvgUs ;dvUa! tvrd kld ;kn Hfd U svo U cvn/ iv vk' U iv kahkT hovhO ld;kl/ hc "vpljd" fPvsT lk rhjd Phjd hl/ jh Hov hgclhk hovhO ld;kl...

تصویر خبر
پشت-پرده-اخراجی-ها-از-زبان-کارلوس-کیروش-