شنبه 18 دی 1395 ساعت 08:33

روزنامه شهروند، ستون طنز امروزش را به موضوع جنجال کیروش و سیگاری بودن فوتبالیست‌های کشور اختصاص داده است.

vUckhli aivUknT sjUk xkc hlvUca vh fi lUqUu OkOhg ;dvUa U sd'hvd fUnk tUjfhgdsj‌ihd ;aUv hojwhw nhni hsj. ljg; fi pldn nvoahkT jhO U tUjfhgdsj‌ihd sd'hvd! vUckhli aivUknT sjUk xkc hlvUca vh fi lUqUu OkOhg ;dvUa U sd'hvd fUnk tUjfhgdsj‌ihd ;aUv hojwhw nhni hsj.

تصویر خبر
متلک-به-حمید-درخشان--تاج-و-فوتبالیست-های-سیگاری-