شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:40

مدیرمسئول کیهان گفت: قبل از اجرایی شدن برجام اگر به کسی چشم زخم می‌زدند، برایش تخم‌مرغ می‌شکستند ولی چنانچه دولت همچنان چشم انتظار دستاوردهای برجام بماند، این نگرانی وجود دارد که اگر کسی تخم‌مرغ بخورد چشمش بزنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndvlsmUg ;dihk 'tj: rfg hc hOvhdd ank fvOhl h'v fi ;sd Ial col ld‌cnknT fvhda jol‌lvy ld‌a;sjkn Ugd IkhkIi nUgj ilIkhk Ial hkjzhv nsjhUvnihd fvOhl flhknT hdk k'vhkd UOUn nhvn ;i h'v ;sd jol‌lvy foUvn Iala fckkn. ughUi fv Odf lvnl Ial‌col il lgh; jUvl hsj! lndvlsmUg ;dihk 'tj: rfg hc hOvhdd ank fvOhl h'v fi ;sd Ial col ld‌cnknT fvhda jol‌lvy ld‌a;sjkn Ugd IkhkIi nUgj ilIkhk Ial hkjzhv nsjhUvnihd fvOhl flhknT hdk k'vhkd UOUn nhvn ;i h'v ;sd jol‌lvy foUvn Iala fckkn.

تصویر خبر
علاوه-بر-جیب-مردم-چشم-زخم-هم-ملاک-تورم-است-
برچسب های مرتبط: