شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:47

وقتی فرهاد کاظمی یکی از ستاره‌های تیمش را در فهرست فروش قرار داد، خیلی‌ از تیم‌ها از این موضوع متعجب شدند.

Urjd tvihn ;hzld d;d hc sjhvi‌ihd jdla vh nv tivsj tvUa rvhv nhnT odgd‌ hc jdl‌ih hc hdk lUqUu ljuOf ankn. alhvi ۸ OndnY hc fhcd;k U jdl lUvnughri jh vrl rvhvnhn fh lhadk‌shcd U PvsPUgds Urjd tvihn ;hzld d;d hc sjhvi‌ihd jdla vh nv tivsj tvUa rvhv nhnT odgd‌ hc jdl‌ih hc hdk lUqUu ljuOf ankn.

تصویر خبر
شماره-۸-جدید--از-بازیکن-و-تیم-موردعلاقه-تا-رقم-قرارداد-با-ماشین-سازی-و-پرسپولیس
برچسب های مرتبط: