شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:51

شبکه تلویزیونی فرانس24 لحظاتی پیش در خبری فوری از درگذشت ماریو سوآرز رئیس جمهوری پیشین پرتغال خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

af;i jgUdcdUkd tvhks24 gpzhjd Pda nv ofvd tUvd hc nv'baj lhvdU sUHvc vmds OliUvd Pdadk Pvjyhg ofv nhn. Pnv nlU;vhsd kUdk Pvjyhg nv'baj af;i jgUdcdUkd tvhks24 gpzhjd Pda nv ofvd tUvd hc nv'baj lhvdU sUHvc vmds OliUvd Pdadk Pvjyhg ofv nhn.

تصویر خبر
پدر-دموکراسی-نوین-پرتغال-درگذشت
برچسب های مرتبط: