یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 08:54

هر ساعت ۲۰ طلاق رخ می دهد؛ افزایش طلاق‌ها پیش از اولین سالگرد ازدواج!

در حال دریافت متن کامل خبر...

iv shuj ۲۰ xghr vo ld ninY htchda xghr‌ih Pda hc hUgdk shg'vn hcnUhO! Ondnjvdk kUu xghr nv ;aUv! iv shuj ۲۰ xghr vo ld ninY htchda xghr‌ih Pda hc hUgdk shg'vn hcnUhO!

تصویر خبر
جدیدترین-نوع-طلاق-در-کشور-