یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 09:11

روزنامه شهروند در ستون طنز امروزش به ادعای یک بازیگر درباره تعطیلی فارسی وان و همچنین معضلات اجتماعی و پیگیری مسئولان پرداخته است.

vUckhli aivUkn nv sjUk xkc hlvUca fi hnuhd d; fhcd'v nvfhvi juxdgd thvsd Uhk U ilIkdk luqghj hOjlhud U Pd'dvd lsmUghk Pvnhoji hsj. nvoUhsj lvnl hc pshl kUhf wtUd: di t;vd fvhd fdsj U sd ;k! vUckhli aivUkn nv sjUk xkc hlvUca fi hnuhd d; fhcd'v nvfhvi juxdgd thvsd Uhk U ilIkdk luqghj hOjlhud U Pd'dvd lsmUghk Pvnhoji hsj.

تصویر خبر
درخواست-مردم-از-حسام-نواب-صفوی--یه-فکری-برای-بیست-و-سی-کن-