یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 10:50

مجموعه فروشگاه های تگین در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود تعدادی فروشنده خانم با شرایط زیر در رشت ... نوشته استخدام تعدادی فروشنده خانم در فروشگاه های تگین در رشت اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

lOlUui tvUa'hi ihd j'dk nv kzv nhvn nv vhsjhd j;ldg ;hnv oUn junhnd tvUakni ohkl fh avhdx cdv nv vaj ... kUaji hsjonhl junhnd tvUakni ohkl nv tvUa'hi ihd j'dk nv vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd tvUakni ohkl nv tvUa'hi ihd j'dk nv vaj lOlUui tvUa'hi ihd j'dk nv kzv nhvn nv vhsjhd j;ldg ;hnv oUn junhnd tvUakni ohkl fh avhdx cdv nv vaj ... kUaji hsjonhl junhnd tvUakni ohkl nv tvUa'hi ihd j'dk nv vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-فروشنده-خانم-در-فروشگاه-های-تگین-در-رشت