یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:47

چهارمین جشنواره جهانی هنر مقاومت با پیام فرزند شهید نمر به کار خود پایان داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Iihvldk OakUhvi Oihkd ikv lrhUlj fh Pdhl tvckn aidn klv fi ;hv oUn Phdhk nhn. Phdhk OakUhvi Oihkd ikv lrhUlj fh Pdhl tvckn ado aidn klv(hofhv hnfd U ikvd) Iihvldk OakUhvi Oihkd ikv lrhUlj fh Pdhl tvckn aidn klv fi ;hv oUn Phdhk nhn.

تصویر خبر
پایان-جشنواره-جهانی-هنر-مقاومت-با-پیام-فرزند-شیخ-شهید-نمر-اخبار-ادبی-و-هنری-
برچسب های مرتبط: