یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:47

«بنیاد فارسی» با هدف ساماندهی تحقیقات و پژوهش‌های فارسی مربوط به میراث خطی در شبه قاره هند با همکاری «بنیاد بیدل دهلوی» در هند افتتاح شد.

Kfkdhn thvsdL fh int shlhknid jprdrhj U PCUia‌ihd thvsd lvfUx fi ldvhe oxd nv afi rhvi ikn fh il;hvd Kfkdhn fdng nigUdL nv ikn htjjhp an. Kfkdhn thvsdL nv ikn htjjhp an(hofhv hnfd U ikvd) Kfkdhn thvsdL fh int shlhknid jprdrhj U PCUia‌ihd thvsd lvfUx fi ldvhe oxd nv afi rhvi ikn fh il;hvd Kfkdhn fdng nigUdL nv ikn htjjhp an.

تصویر خبر
-بنیاد-فارسی--در-هند-افتتاح-شد-اخبار-ادبی-و-هنری-
برچسب های مرتبط: