یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 23:49

در حال دریافت متن کامل خبر...

kjdOi 'lvhi ;vnk lvnl fh PUaa hgid vsUhdd nkdh U ubhf Hovj(nv PvjU Upd)

تصویر خبر
نتیجه-گمراه-کردن-مردم-با-پوشش-الهی-رسوایی-دنیا-و-عذاب-آخرت-در-پرتو-وحی-